INTEGRITETSPOLICY

Woodworks by Bergs Integritetspolicy

Bergs Timber ABs policys godkänns av styrelsen eller koncernledningen och gäller inom hela den svenska delen av koncernen. Varje chef inom koncernen är ansvarig för att kommunicera och implementera varje policy samt att försäkra sig om att organisationen efterlever dessa policys.

* Policyn gäller Woodworks by Bergs AB samt alla svenska bolag i koncernen.

Rutin för hantering av personuppgifter

Woodworks by Bergs rättsliga grund att behandla personuppgifter

Woodworks by Bergs är mån om kunders och samarbetspartners integritet och behandlar personuppgifter lagenligt. Kunden och partners ger sitt samtycke till att vi behandlar de personuppgifter som är känsliga och de har möjlighet att återkalla samtycket då det inte längre finns anledning att lagra känsliga personuppgifter. Även om samtycket återkallas kan personuppgiften ändå finnas kvar hos oss då uppgiften kan vara nödvändig för att uppfylla andra rättsliga förpliktelser enligt lagar och förordningar, till exempel gällande avtal, säkerhet och redovisning.

Vad är personuppgifter?

Personuppgifter är all information som på ett eller annat sätt kan kopplas till din person. Det kan vara uppgifter som ditt namn, ditt personnummer eller din e-postadress.

• Hur vi behandlar personuppgifter dokumenteras löpande i vårt CRM system

• Intern kontroll av vår hantering av personuppgifter sker minst en gång årligen

• Eventuella incidenter rörande personuppgifter som vi behandlar ska utan dröjsmål rapporteras till IT-ansvarig, som inom 72 timmar efter vetskap om incident gör en bedömning och utefter beslut görs en anmälan till Datainspektionen samt vidta nödvändiga åtgärder med anledning av incidenten.

• Våra krav på att personuppgifter hanteras enligt GDPR ska alltid säkerställas vid upphandling och utveckling av IT-lösningar och tjänster, och ska vara en del i kravspecifikationen och eventuella avtal, biträdesavtal.

Läs om Cookies här