Hem PRIVATPERSON Komplementbostad eller komplementbyggnad?

Komplementbostad eller komplementbyggnad?

Det är relativt stora skillnader på en komplementbostad eller en komplementbyggnad (gästhus). I korthet är det användningsområdet som styr ansökan till kommunen, vilket avgör vilket typ av hus du bör bygga. Grundregeln är att ett Attefallshus är bygglovsfritt förutsatt att det uppfyller kravställningen för attefallshus.

Komplementbyggnad

Från och med augusti 2020 får man nu bygga även en komplementbyggnad upp till 30 m2. Du kan designa din komplementbyggnad som du vill, alltså utefter behovet. Det är godkänt att bygga med kök och badrum, men det kan även vara exempelvis ett garage, förråd, bastu, växthus eller poolhus. Regeln är i enkelhet att det inte får användas som permanentbostad vilket också medför färre regler än för en komplementbostad.

En komplementbyggnad kan användas som gästhus men får inte användas som fritidshus eller som permanentbostad, inte heller som verkstad, kiosk eller annan verksamhet. Har du fler byggnader på tomten, exempelvis en friggebod och ett Attefallshus så får den sammanlagda arean inte överstiga 30 m2 utan bygglov.

Komplementbostad

Från och med mars 2020 får du bygga en komplementbostad upp till 30 m2. En komplementbostad är en byggnad som är inredd för att fungera som en egen bostad. Dessa kan användas som fritidshus eller permanentboende.

Det är dock regelrätt att bygga en komplementbostad oavsett om det ordinarie bostadshuset är en permanentbostad eller ett fritidshus.

Följande kriterier måste vara uppfyllda för att en byggnad ska vara ett Attefallshus:

-Ska befintligt en eller -tvåbostadshus på tomten

-Ska vara komplementbyggnad eller ett komplementbostadshus

-Högst 30,0 m2

-Nockhöjden får vara högst 4,0 meter

-Ska vara fristående

-Placeras minst 4,5 meter från gräns

-Placeras minst 30,0 meter från järnväg

-Ej uppföras vid byggnader eller inom bebyggelseområden som är särskilt värdefulla

-Det får inte vara utökad bygglovsplikt för attefallshus i den detaljplan som gäller för området

-Om komplementbostadshus, inte placeras inom eller i anslutning till vissa områden som är av riksintresse för totalförsvaret

Läs mer här